Cvičební řád | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Cvičební řád

Cvičební řád jednotek požární ochrany je vydáván formou pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny  do následujících kapitol:

Technický výcvik

Pořadový výcvik

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Prováděcí předpisy

 

Cvičební řád jednotek požární ochrany

Technický výcvik

číslo název
1 / ČETA Doprava vody hadicovým vedením
Dálková doprava vody na velké vzdálenosti
2 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní stěny
3 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní ulice
   
1 / OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí,
přenášení technických prostředků a metodika výcviku
2 / OBEC Povely a povelová technika pro bojová rozvinutí
3 / OBEC Signály pro dodávku vody
Varovné signály
4 / OBEC Vysvětlivky grafického značení
Grafické značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany
5 / OBEC Výcvik s hadicemi
    
1 / DR5 Obecná činnost členů družstva 1+5
2 / DR5 Postavení družstva 1+5
3 / DR5 Nástupy družstva
4 / DR5 Nástupy družstva za a před stroj
Doporučený zasedací pořádek družstva 1+5 v požárním automobilu
5 / DR5 Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel
6 / DR5 Přívodní vedení
7 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy
8 / DR5 Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
Jednoduché vedení od hydrantu
9 / DR5 Útočný proud B
10 / DR5 Prodlužování a zkracování útočných proudů
Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů
11 / DR5 Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CAS
12 / DR5 První proud s pěnou od přenosného přiměšovače
13 / DR5 Dopravní vedení s přenosným navijákem
14 / DR5 První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C
15 / DR5 Útočný vysokotlaký proud
16 / DR5 Dopravní vedení a první útočný proud do poschodí
17 / DR5 Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí
18 / DR5 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem
19 / DR5 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
20 / DR5 Výcvik s přívěsy
21 / DR5 První útočný proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace
22 / DR5 Výcvik se seskokovou matrací
23 / DR5 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu
   
1 / DR3 Obecná činnost členů družstva 1+3
2 / DR3 Nástupy a organizace družstva
3 / DR3 Přívodní vedení
4 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava útočného proudu
5 / DR3 Útočný proud od rozdělovače
6 / DR3 Jednoduché vedení C od stroje
Jednoduché vedení C od hydrantu
7 / DR3 Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
Útočný proud s pěnou na přiměšovač
8 / DR3 Jednoduché vedení s přenosným navijákem
9 / DR3 Dopravní vedení s přenosným navijákem
Útočný proud s přenosným navijákem
10 / DR3 Útočný vysokotlaký proud
11 / DR3 Jednoduché vedení do poschodí
Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí
 12 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do poschodí
13 / DR3 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu
14 / DR3 Výcvik s přívěsy
15 / DR3 Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou
16 / DR3 Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem
Výcvik s hákovým žebříkem

Pořadový výcvik

číslo název
1 / PŘV Obecné zásady při provádění pořadového výcviku
2 / PŘV Povely a povelová technika pro pořadový výcvik
3 / PŘV Základní povely na místě
4 / PŘV Pohyb: Obraty a otáčení za pochodu
5 / PŘV Nástupové tvary družstva
6 / PŘV Pochodové tvary družstva
7 / PŘV Nástupové tvary čety
Pochodové tvary čety
8 / PŘV Pozdrav v tvaru, mimo tvar
- pozdrav a oslovení tvaru
- oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru
- příchod k nadřízeném mimo tvar na povel
9 / PŘV Vzdávání pocty
10 / PŘV Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby
- podávání hlášení
- zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
- převzetí odměny
11 / PŘV Úkoly velitelů a hasičů před nástupem v tvaru
12 / PŘV Ustanovení o státní vlajce a praporu
13 / PŘV Čestná jednotka při zvláštních příležitostech
14 / PŘV Slavnostní nástupy jednotek PO
15 / PŘV Nástupy družstev k soutěži

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

číslo název
1 / VÝŠ Základy lanové techniky: Uzly
2 / VÝŠ Sebejištění : Pracovní polohování
3 / VÝŠ Sebezáchrana slaněním - nouzové způsoby slanění
4 / VÝŠ Slanění
5 / VÝŠ Jištění další osoby
6 / VÝŠ Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou
7 / VÝŠ Jištění a sebejištění v záchranném koši

Prováděcí předpisy

  Pokyn č. 42/2007 generálního ředitele HZS ČR
  Pokyn č. 43/2007 generálního ředitele HZS ČR
  Pokyn č. 56/2012 generálního ředitele HZS ČR