Zákon o IZS a související předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

E-learning

Videopořady

Jste zde

Domů

Zákon o IZS a související předpisy

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o IZS vymezuje funkci a účel IZS, stanoví složky a jejich působnost, působnost a oprávnění orgánů státní správy a územně samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Mezi základní složky IZS patří jednotky PO zařazené do plošného pokrytí. Řízení zásahu složek IZS na taktické úrovni řízení (na místě zásahu) - určení velitele zásahu. Zákon dále definuje úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva.

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška definuje pojem koordinace složek IZS a stanoví zásady a jednotlivé úrovně koordinace. Upravuje členění místa zásahu. Stanoví zásady spolupráce a úkoly operačních středisek základních složek IZS. Dále stanoví obsah a zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému a podrobnosti o stupních poplachů, zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu a zásady a způsob krizové komunikace a spojení v IZS.

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.
Tento předpis se spíše v obecné rovině dotýká činností na nichž se může podílet jednotka PO, zejména to platí pro poskytování humanitární pomoci.

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Vyhláška stanoví  způsoby a obsah informování právnických a fyzických osob o charakteru  možného ohrožení, připravovaných opatřeních  a způsobu jejich provedení , způsob a provádění evakuace a zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva. Předpis je významný pro jednotku PO, pokud úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva zajišťuje přímo jednotka PO.