Strojní služba | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů

Strojní služba

Strojní služba (dále jen "STS") je na MV-GŘ HZS ČR a na HZS krajů součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a zajišťuje tyto úkoly:

Generální ředitelství:

 • metodicky vede po odborné stránce organizační složky a zřizovatele ostatních jednotek PO při plnění úkolů strojní služby,
 • plní úkoly HZS kraje podle řádu ve vztahu k jednotkám generálního ředitelství,
 • usměrňuje výkon strojní služby v jednotkách PO, organizuje a kontroluje její činnost
 • v rámci HZS ČR,
 • sleduje a vyhodnocuje vybavení jednotek PO prostředky,
 • zajišťuje provádění, ověřování a osvědčování odborné přípravy k získání odborné způsobilosti a odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků pro plnění úkolů strojní služby,
 • stanovuje rozsah odborných znalostí příslušníků a základní zaměření pravidelné odborné přípravy v oblasti strojní služby,
 • podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách vybraných prostředků,
 • vyjadřuje se k připravovaným projektům na výstavbu, dostavbu nebo rekonstrukci stanic z hlediska činnosti strojní služby.

Hasičský záchranný sbor kraje:

 • zajišťuje provozuschopnost prostředků a vede o této činnosti dokumentaci,
 • metodicky vede po odborné stránce činnost strojní služby v jednotkách PO v rámci své územní působnosti,
 • vydává pro provoz PT v organizačním řízení dopravně provozní řád,
 • zpracovává plány pravidelné odborné přípravy a podílí se na jejím provádění
 • a ověřování v jednotkách PO v rámci své územní působnosti, zejména zpracovává témata pravidelné odborné přípravy, specifikuje požadavky na znalosti, dovednosti apod.,
 • vytváří podmínky k uplatňování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti strojní služby a kontroluje jejich dodržování.
 • v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti při úkolech jednotky PO při mimořádných událostech s použitím prostředků STS.