Úvod do problematiky, přehled předpisů | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Právní předpisy v oblasti činnosti jednotek PO

Úvod do problematiky, přehled předpisů

Podtéma úvod do problematiky, přehled předpisů popisuje a vysvětluje základy problematiky cvičení jednotek požární ochrany a cvičení složek integrovaného záchranného systém včetně základního legislativního rámce týkající se cvičení. Z důvodu značného rozsahu je tato problematika rozdělena do dvou samostatných prezentací. První část se věnuje obecnému popisu cvičení, jejich dělení a obecnému účelu, kterému slouží, druhá část se zaměřuje na výčet právních norem a interních aktů řízení Hasičského záchranného sboru České republiky mající vztah k předmětné problematice. V podstatě se jedná o souhrnný přehled paragrafových znění zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a interních aktů řízení Hasičského záchranného sboru České republiky, které mají jakoukoli spojitost se cvičeními jednotek požární ochrany a cvičeními složek integrovaného záchranného systému.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

cvičení jednotek požární ochrany, právní norma,dělení cvičení.

Zdroje:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 172/2001, k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  • Zákon č. 240/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR