Chemická služba - řády, vybraná témata | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů

Chemická služba - řády, vybraná témata

Chemická služba - obecně:


Velké požáry výrobních objektů, havárie, živelní pohromy, exploze, havárie v dopravě a extrémní meteorologické situace jsou často doprovázeny únikem nebo vývinem nebezpečných látek. Nebezpečnými látkami (NL) rozumíme nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky, bojové chemické látky, vysoce nebezpečná a riziková biologická agens a toxiny a radioakticní látky nebo zdroje ionizujícího záření. Nekontrolovaný únik uvedených látek může vážně ohrozit zdraví a životy obyvatelstva, zasahujících hasičů i životní prostředí. K analogické situaci může dojít při teroristických útocích. Významné riziko představují rovněž nálezy nebezpečných látek v různých formách a skupenstvích.
V souvislosti s bojem proti terorismu se Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) připravuje  na řešení zásahů v případě použití nebezpečných CBRNE látek (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive).
Dosavadní zkušenosti ze zásahů jednotek požární ochrany ukazují, že ze zhruba 5 500 zásahů na nebezpečné látky je asi 4 500 zásahů na látky ropné povahy; ostatní jsou průmyslové chemické látky. Zásahy na zdroje ionizujícího záření jsou vedeny výjimečně. Přibývá však zásahů s podezřením na bojovou chemickou nebo biologickou látku.
Hasičské záchranné sbory krajů a MV - generální ředitelství HZS ČR plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému (IZS). Jednotky požární ochrany a ochrana obyvatelstva plní úkoly v oblasti detekce nebezpečných látek a dekontaminace obyvatelstva, zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o vzniklé situaci.


Chemická služba (CHS) na MV-GŘ HZS ČR a na HZS krajů je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a zajišťuje tyto úkoly:
• v organizačním řízení: zajišťovat a udržovat provozuschopnost prostředků CHS, usměrňovat po odborné stránce činnost CHS v jednotkách PO, podílet se na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování, poskytovat odbornou podporu při odborné přípravě jednotek PO a pro ochranu obyvatelstva, provádět odbornou přípravu jednotek PO pro řešení mimořádných událostí s výskytem NL, vést evidenci a v platných termínech provádět kontroly prostředků CHS, udržovat v aktuálním stavu produkty odborné a informační podpory pro zásah jednotek PO v prostředí s výskytem NL a pro ochranu obyvatelstva,
• v operačním řízení: podílet se na průzkumu NL, označování a vytyčování oblastí s výskytem NL na místě zásahu, varování a evakuaci obyvatelstva, poskytování odborné podpory při zásahu jednotek PO v prostředí s výskytem NL na místě zásahu a pro ochranu osob v místě zásahu, dekontaminaci hasičů a prostředků požární ochrany, zasažených osob v místě zásahu, zasahujících složek IZS, zvířat, majetku nebo životního prostředí, provádění záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech s výskytem NL.