Právní předpisy v oblasti činnosti jednotek PO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby

Právní předpisy v oblasti činnosti jednotek PO

Zde naleznete přehled právních předpisů upravujících činnost jednotek PO včetně jejich stručné anotace a plného obsahu u vybraných předpisů.

Zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017

Zákon stanoví základní poslání Hasičksého záchranného sboru České republiky, jeho organizační složky, základní práva a povinnosti příslušníků, definuje symboly sboru, stanovuje pravidla nakládání s majetkem, řeší problematiku odškodňování a další zákonné souvislosti.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Zákon stanoví podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Ukládá povinnosti pro ministerstva a jiných správních úřadů, právnické a fyzické osoby, stanoví postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. Rozsah povinností pro právnické a podnikajících fyzických osob se liší, je rozdělen podle to jakou provozovanou činnost právnická nebo podnikající fyzická osoba vykonává. Zákon stanoví základní povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany - při předcházení vzniku požáru a po vzniku požáru. Zákon určuje orgány a činnost státního požárního dozoru a stanoví postihy vyplývající z porušení zákona.

Pro činnost jednotky jsou významé části zákona, které jsou věnovány zřízení jednotky PO, plošnému pokrytí,  základním úkolům jednotky, definici pojmu akceschopnost jednotky. Pro činnost jednotky v operačním řízení jsou významný institut osobní a věcné pomoci a úprava pravomoci velitele zásahu (vstup na nemovitost a §88 upravující oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany)

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády stanoví osoby, kterým náleží jednorázové mimořádné odškodnění a určuje jeho výši v závislosti na poškození zdraví.

Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška stanoví technické podmínky vybraných věcných prostředků požární ochrany (radiostanice, přilby, dýchací přístroje, motorové stříkačky, ochranné oděvy, protichemické oděvy, pracovní stejnokroje, trička, pulovry), jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany:

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

Vyhláškou je definován pojem svařování a stanoveny podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování. Dále jsou zde uvedena základní a zvláštní požárně bezpečnostní opatření a je stanoveno, kdy se nesmí svařování zahájit. Tento právní předpis nemá přímou vyzbu na činnost jednotky PO ale je významný pokud na jeho základě resp. na základě písemného příkazu zajišťují jednotky PO asistenci.

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ve znění pozdějších předpisů.

V tomto Nařízení vlády jsou uvedeny druhy dokumentace požární ochrany, které jsou kraje a obce povinny vést, je stanoven jejich obsah a způsob vedení. Nařízení vlády dále stanoví minimální podmínky a rozsah poskytování péče pro osoby, které se podílí na zásahu jednotek požární ochrany. Pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí je Nařízením vlády stanoven systém pracovní pohotovosti včetně odměn za tuto pohotovost, způsob poskytování náhrad ušlého výdělku pro členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a jsou stanoveny podmínky akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Pro činnost jednotek PO je významná zejména část vyhlášky, která upravuje způsob a výkon státního požárního dozoru. Vyhláška definuje co jsou tzv. složité podmínky pro zdolávání požáru. V části, které je popisuje dokumentaci požární ochrany právnických a podnikajících fyzických osob je stanoven obsah dokumentace zdolávání požáru - operativního plánua operativní karty.

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška upravuje mimo jiné postup při zřizování jednotek požární ochrany, stanoví požadavky na vybavení jednotek a používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany a stanoví podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany včetně provádění odborné přípravy a získávání a ověřování odborné způsobilosti. 

Úplné platné znění vyhlášky naleznete zde

 

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

Druhy preventivních zdravotních prohlídek a jejich náplň. Zdravotní způsobilost.

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Vyhláška stanoví technické podmínky pro požární automobily.