Společné povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Požární prevence » Posuzování požárního nebezpečí

Společné povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO

Tato přednáška navazuje na přednášku zabývající se začleňováním činností do jednotlivých kategorií podle míry požárního nebezpečí. Obsahem přednášky je seznámení s tím, kdo zodpovídá za plnění povinností a jaký je rozsah povinností v návaznosti na provozované činnosti. Podrobně budou probrány povinnosti, které jsou ze zákona o požární ochraně povinni plnit provozovatelé všech činnosti.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

KLÍČOVÁ SLOVA

Členění činností podle míry požárního nebezpečí, činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, činnosti s vysokým požárním nebezpečím, povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci

STUDIJNÍ LITERATURA

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
  • Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.