Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Komentovaný příklad IZS

Podtéma se věnuje problematice bližšího popisu a charakteristice jednotlivých bodů konkrétně zpracovaného plánu taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému s konkrétním námětem Záchrana osob z osobní visuté lanové dráhy SKI PARK GRUŇ. Jednotlivé kapitoly plánu taktického cvičení jsou detailně rozepsány, jaký mají účel a důvod a vždy je uveden konkrétní text plánu taktického cvičení.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Prověřovací a taktická cvičení složek IZS - Vyhláška č. 328/2001 Sb.

Podtéma se věnuje problematice bližšího popisu prověřovacích cvičení složek integrovaného záchranného systému vyplývající z platných právních norem. V úvodu jsou nejprve charakterizovány základní principy integrovaného záchranného systému, prezentace dále pokračuje popisem účelu prověřovacích cvičení složek IZS

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

integrovaný záchranný systém, složka IZS, prověřovací cvičení, dokumentace.

Prověřovací a taktická cvičení složek IZS - Zákon č. 239/2000 Sb.

Podtéma se věnuje problematice bližšího popisu taktických cvičení složek integrovaného záchranného systému. Z hlediska problematiky je podtéma rozděleno na obecný popis integrovaného záchranného systému, jeho principů, statusu základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému aj. Další část podtématu se věnuje problematice taktických cvičení složek integrovaného záchranného systému, pravomocí je nařizovat a schvalovat jejich dokumentaci, účelem, strukturou dokumentace a podobně. .

Komentovaný příklad JPO

Podtéma se věnuje problematice bližšího popisu a charakteristice jednotlivých bodů konkrétně zpracovaného plánu taktického cvičení jednotek požární ochrany s konkrétním námětem zdolávání požáru v kabinetu ve 3. NP Základní a mateřské školy ve Slatině. Jednotlivé kapitoly plánu taktického cvičení jsou detailně rozepsány, jaký mají účel a důvod a vždy je uveden konkrétní text plánu taktického cvičení.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Taktická cvičení jednotek požární ochrany - Řád výkonu služby

Toto podtéma obsahuje popis problematiky taktických cvičení jednotek požární ochrany z praktického úhlu pohledu. V prezentaci jsou taktická cvičení podrobně rozdělena na různé typy v závislosti na účelu cvičení a jsou zde uvedeny základní organizační zásady pro konání taktických cvičení jednotek požární ochrany.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

jednotka požární ochrany, taktické cvičení, dělení.

Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany - Řád výkonu služby

Tématem této části je popis problematiky prověřovacích cvičení jednotek požární ochrany z pohledu praktické organizace a záležitostmi, se kterými je tato organizace spojena.

V úvodu je stručně shrnut účel a principy prověřovacích cvičení, následuje časové dělení přípravy prověřovacího cvičení a základní praktické zásady, které by měly být při organizaci prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany dodrženy.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Taktická cvičení jednotek požární ochrany - Vyhláška č. 247/2001 Sb.

Cílem tohoto podtématu je stručná charakteristika problematiky taktických cvičení jednotek požární ochrany, předepsanou minimální frekvencí konání taktických cvičení jednotek požární ochrany, jejich účelem, náplní, strukturou nutné dokumentace a v neposlední řadě také s oprávněními, kdo je oprávněn taktické cvičení nařídit, případně schvalovat dokumentaci.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

taktické cvičení, účel cvičení, náplň, dokumentace

Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany - Vyhláška č. 247/2001 Sb.

Cílem tohoto podtématu je stručná charakteristika problematiky prověřovacích cvičení jednotek požární ochrany všech kategorií včetně uvedení minimální frekvence konání prověřovacích cvičení v závislosti na kategorii jednotky požární ochrany, definice základních principů prověřovacích cvičení a jejich cílů, uvedení pravomocí nařizovat prověřovací cvičení jednotek požární ochrany a schvalovat příslušnou dokumentaci a popis potřebné dokumentace prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany.

Úvod do problematiky, přehled předpisů

Podtéma úvod do problematiky, přehled předpisů popisuje a vysvětluje základy problematiky cvičení jednotek požární ochrany a cvičení složek integrovaného záchranného systém včetně základního legislativního rámce týkající se cvičení. Z důvodu značného rozsahu je tato problematika rozdělena do dvou samostatných prezentací. První část se věnuje obecnému popisu cvičení, jejich dělení a obecnému účelu, kterému slouží, druhá část se zaměřuje na výčet právních norem a interních aktů řízení Hasičského záchranného sboru České republiky mající vztah k předmětné problematice. V podstatě se jedná o souhrnný přehled paragrafových znění zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a interních aktů řízení Hasičského záchranného sboru České republiky, které mají jakoukoli spojitost se cvičeními jednotek požární ochrany a cvičeními složek integrovaného záchranného systému.

Příprava taktických a prověřovacích cvičení

V následujících elektronických přednáškách jsou řešena taktická a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany (PO), která vychází z § 72 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů, a § 36 odst. 1 písm. c) a § 39 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., a také taktická a prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS), která řeší §§ 17 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS.

Stránky